Corporate Social

   Responsibility

Vi arbejder konstant på, at integrere sociale og miljømæssige hensyn i vores hverdag. Vi tror på værdien af CSR og er bevidste om, at vi har et samfundsmæssigt ansvar.

Social ansvarlighed
Trinava Skadeservice Danmarks langsigtede mål indenfor social ansvarlighed er at bidrage til et godt arbejdsmiljø ved at være en ansvarsfuld og udviklende arbejdsgiver samt aktivt påvirke underleverandører og samarbejdspartnere til at efterleve samme værdier med det overordnede formål at reducere risikoen for sygdom, stress og udbrændthed hos vores medarbejdere og underleverandører.

Dette opnås ved, at virksomheden tilbyder sine medarbejdere en god, tryg, ikke-diskriminerende og udviklende arbejdsplads ud fra FN’s deklaration fra 1998, som bl.a. betyder, at vi fokuserer på sundhed og arbejdsmiljø i et aktivt udviklingssamarbejde.

Ved at fokusere på forskellige indikatorer inden for social bæredygtighed (arbejdsmiljø/sikkerhed, sundhed, medarbejdertilfredshed, kompetenceudvikling, ligestilling samt opmuntre samarbejdspartnere og underleverandører til at have fokus på det samme) opnås en langsigtet social bæredygtig udvikling.

Virksomheden samarbejder herudover i stor udstrækning med flere kommuner om at hjælpe borgere på kanten af arbejdsmarkedet fra passiv forsørgelse til fast arbejde eller på anden vis påtager sig et aktivt medansvar for samfundets svageste.

Dette gøres konkret gennem ansættelse af personer med særlige udfordringer (sprogudfordringer, handicap eller langtidsledige) i tilskudsberettigede støttejobs eller gennem seniorjob-ordninger til fastholdelse af ældre kvalificerede medarbejdere, som ønsker reduceret arbejdstid.

CSR i Trinava Skadeservice Danmark
CSR i Trinava Skadeservice Danmark

Menneskerettigheder
Trinava Skadeservice Danmark arbejder målrettet på at respektere menneskerettigheder og udnytte mangfoldigheden positivt, fordi vi mener, at mangfoldigheden skaber en sundere forretning.

Mangfoldighed beskriver variationen i de individuelle forskelle – synlige forskelle i forhold til bl.a. køn, alder, etnicitet, religion, handicap og seksuel orientering.

Vi arbejder målrettet på at udnytte mangfoldigheden positivt, fordi vi ved, at mangfoldigheden skaber en sundere forretning. Samtidig er det også meget vigtigt for os, at der er lige muligheder for vores ansatte.

Vi har særligt fokus på at:

  • Få flere kvinder og etniske minoriteter i ledelsen.
  • Få flere mangfoldige teams
  • Hjælpe ledige og ”særlige grupper” i job
  • Fremme mangfoldigheden i Danmark

Dette gør vi aktivt ved, gennem årlige medarbejdersamtaler og i det daglige samarbejde, at opfordre alle vores medarbejdere, herunder kvinder og medarbejdere med anden etnisk oprindelse, 2-sprogede eller andre minoriteter til at søge om lederstillinger i vores virksomhed.

En overvejende del af vores medarbejdere er af anden etnisk herkomst end dansk, og derfor er mangfoldighed en naturlig del af vores medarbejder- og teamsammensætning.

Vi arbejder proaktivt med flere kommuner om aktivering af ledige og personer med særlige udfordringer med at komme ind på arbejdsmarkedet. Dette sker i forbindelse med de aftaler, som virksomheden indgår med de kommunale kunder, hvor virksomheden, som en del af aftaleforholdet, forpligter sig til at ansætte et nærmere angivet antal medarbejdere fra respektive kommuners jobcentre. Vi ser disse aktiviteter som en styrkelse af virksomhedens markedsposition og vil derfor fortsætte og udbygge dette samarbejde i de kommende år.